Genel Cerrah

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

As Dr. Salim Balin clinic, we prioritize the right to privacy, which is also a patient’s right, in our practice activities and/or video consultancy services we offer. With this awareness, we implement the necessary procedures for the processing and storage of the personal data of the persons related to our practice / services, including our patients, patient relatives, clients, employees, who benefit from the health services / consultancy services we offer, in accordance with the Constitution of the Republic of Turkey and international conventions on human rights to which our country is a party and the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“KVKK”).

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatımızla kişisel verileriniz kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği hallerde üçüncü kişilere açıklanacak/aktarılacak, sınıflandırılacak, gerekli hallerde anonim hale getirilecek, gerekli hallerde kimliksizleştirilecek, yok edilecek ve işlenecektir. faaliyetlerimiz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı olarak, bu sayfada açıklanan çerçevede ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde KVKK'da sayılan şekillerde ölçülü olarak.

With this Clarification Text, enlightening information is conveyed in the capacity of “Data Controller” on how your personal data obtained within the scope of the health services we provide are processed (what kind of personal data we collect, how we collect, how we use, how we protect, how we transfer, how to delete, etc.).

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Dr. Salim Balin tarafından işlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

KİŞİSEL VERİLERİ NASIL TOPLAR VE İŞLERİZ?

We collect various information from our patients and / or legal representatives of our patients when necessary, from our clients before and / or during the service within the framework of the health services / consultancy services we provide, from our employees and third parties associated with our practice / services within the scope of the service we provide. Such information is collected in accordance with the data processing principles and conditions set out in the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”) under all circumstances.

Özel nitelikli kişisel verilerden ilgili kişilerin sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması, planlanması amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. veri sahibinin açık rızası aranmaksızın sağlık hizmetlerinin ve finansmanının yönetimi ve yönetimi. Ayrıca, türü ne olursa olsun özel nitelikli tüm kişisel veriler ancak kanuna uygun olarak KVKK tarafından belirlenen yeterli tedbirlerin alınması halinde işlenebilecektir.

Your personal data that you share with us within the scope of our practice activities / Consultancy Services; by automatic or non-automatic methods. Salim Balin for the purposes of protection of public health, preventive medicine, medical diagnosis, treatment and care services provided by Dr. Salim Balin, planning and management of health services and financing; It is collected by obtaining, recording, storing, storing, changing, rearranging through all channels, including social media applications such as website, survey, social responsibility, and social media applications, and verbal, written, visual or electronic media, hotline / call center, website, verbal, written and similar channels. Within the scope of KVKK, any operation performed on the data is accepted as “processing of personal data”.

Ayrıca, danışma hattımızı veya internet sitemizi bilgi, randevu, şikayet veya hizmet sunumuna ilişkin diğer amaçlarla kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezindiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Aşağıda 3. Bölümde belirtilen amaçlarla topladığımız kişisel verilerinize örnekler, size sunulan veya sunulacak sağlık hizmetlerine veya muayenehanemiz /Salim Balin (çalışan, danışman vb.) ile olan hukuki ilişkinize bağlı olarak içerikleri değişmekle birlikte. kişiler) aşağıda verilmiştir;

Your identity information: Your name, surname, copy of your identity document or passport copy or driver’s license copy, Turkish ID number, passport number or temporary Turkish ID number, place and date of birth, marital status, gender, insurance or patient protocol number and other identification data that we can identify you.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, çağrı hattına yaptığınız aramaların kayıtları ve e-posta, mektup veya diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortası verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Kameranız, uygulamamız kapsamında güvenlik ve denetim amacıyla saklanan görüntüleri kaydeder.

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçeteniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya sonucunda elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin her türlü kişisel verileriniz. bilgi.

Biyometrik Verileriniz ve diğer verileriniz: sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin fotoğraflarınız, muayenehane çalışanı olmanız nedeniyle özlük dosyası kapsamındaki süreçlerde kullanılacak fotoğraflarınız.

Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme danışmanlığı hizmeti almanız durumunda, kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz ve bunlara ilişkin cinsel yaşam ve genetik verileriniz ile hizmet kapsamında elde edilen görsel ve işitsel verileriniz, Görüşme Kayıtları / Danışan Dosyası Danışman tarafından organize edilir.

Muayenehaneye iş başvurusunda bulunmanız halinde, bu kapsamda verilen özgeçmiş dahil diğer kişisel verileriniz ve muayenehane çalışanı veya danışmanı iseniz aile üyelerinize ilişkin veriler ve işlenecek her türlü kişisel verileriniz hizmet sözleşmeniz ve hukuki ilişkinize ilişkin kişisel dosyanız kapsamında kullanılmaktadır.

Genel olarak; Muayenehanemiz / Salim Balin ve çeşitli kanallarla paylaştığınız özel ve genel nitelikteki her türlü Kişisel Verileriniz toplanan veriler kapsamındadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Paylaştığınız hem özel nitelikli kişisel verileriniz hem de genel nitelikteki kişisel verileriniz;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Amaçlı Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Yönetmeliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Veriler ve ilgili diğer düzenlemeler,

Verilerinizi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimiz kapsamında saklayın

İlgili mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olan sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin saklanması,

İstenilen bilgilerin ilgili mevzuata uygun olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması,

Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri,

To be able to provide information to prosecutors’ offices, courts and relevant public officials in matters related to public security and legal disputes, upon request and in accordance with the legislation,

Koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Sağlık hizmetlerinin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

      Görüntülü Danışmanlık Hizmeti Sunumu,

Veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

Randevu aldığınız takdirde randevudan haberdar olabilirsiniz,

Dolandırıcılık ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve önlenmesi,

Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzlarının düzenlenmesi;

Kimliğinizin doğrulanması,

Sağlık hizmetlerimizle ilgili tüm soru ve şikayetlerinize yanıt vermek,

Hasta memnuniyetini ölçmek ve hasta memnuniyetini artırmak, çalışanlarımızı eğitmek ve geliştirmek,

İlaç veya tıbbi cihaz temini,

Risk yönetimi ve kalite iyileştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Pazarlama, Medya ve İletişim, ihbar hattı departmanları tarafından bilgilendirme yapılması, özel içeriklerin tasarlanması ve duyurulması, web ve mobil mecralarda maddi ve manevi faydalar, kamu bilgilendirme uygulamaları,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla; İş Kanunu ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ile birlikte performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak, iş güvenliği ve çalışma barışını sağlamak,

Amaçlar için işlenebilir.

Kişisel verileriniz, muayenehanemiz / Salim Balin ve/veya anlaşmalı kuruluşlar nezdindeki fiziki arşiv ve/veya bilgi sistemlerine aktarılarak hem dijital hem de fiziki ortamda saklanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Within the scope of Articles 5 and 6 of the KVKK, “personal data cannot be processed without the explicit consent of the person concerned”. However, the following cases are listed as exceptions to this situation;

Kanunlarda açıkça belirtilmiştir.

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuken geçerli olmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunludur.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiştir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ancak bu istisnaların her özel nitelikli kişisel veri için ve her durumda geçerli olmadığını belirtmek isteriz. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler hassastır. kişisel verilerdir ve veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanunla düzenlenmiş olması halinde sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler için açık rıza aranmaz.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. veri sahibinin açık rızası aranmaksızın finansman.

Bu nedenle koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri vermemiz nedeniyle hastalarımızın sağlık verilerini ve gerekirse cinsel yaşam verilerini açık rıza almaksızın işleriz.

Kanunla düzenlenen hallerde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel verileri açık rıza almaksızın işleriz.

Diğer tüm özel ve sair kişisel verileri, açık rızanızı alarak işleriz.

Kısaca, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, işlenme amaçlarıyla bağlantılı olarak, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir. .

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ NE KADARDIR?

Kişisel Verileriniz, her halükarda KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve sair mevzuatın gerektirdiği sürelere (zamanaşımı gibi yasal süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun olarak işlenecektir. yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Tanı ve Tedavi Amaçlı Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar , Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat, Sağlık Bakanlığı ve alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, kanunen yetkili kılınan diğer resmi makamlar, özel sigorta şirketler, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, sağlık hizmetleri için işbirliği yaptığımız danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, laboratuvarlar, merkezler ve benzeri üçüncü kişiler, yurt içi kuruluşlar ve işlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler faaliyetler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca prosedürlerimiz gereğince iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğruluğunun ve güncelliğinin kontrolü için sizden onayınız istenecektir.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Under the laws of the Republic of Turkey, we may process personal data of individuals under the age of 18 with the consent of the minor’s parent or guardian in cases where explicit consent is required.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KVKK GEREĞİNCE HAKLARI

6698 Sayılı KVKK Madde 11 uyarınca Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak mevzuata uygun olarak tarafımıza başvurarak,

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olduğundan silme hakkı değerlendirilecektir. Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Yönetmelik uyarınca).

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında tutulması zorunlu olduğundan, silme hakkı Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir).

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi belirli bir amaç için (örneğin bir araştırma projesi için) işlemek veya sizin için bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yürütmek için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

In order to exercise your rights mentioned above, you can submit your identity information, the right you want to exercise and the text describing your request in detail by filling out the “Application Form in accordance with the Law on the Protection of Personal Data” at the web address www.drsalimbalin.com.tr; “Ertuğrul Gazi sok, Atatürk Mahallesi. No:2 H Metropol AVM B block 18.floor no:282 Ataşehir/İstanbul” by hand, through a notary public or by registered mail with return receipt requested with the note “Personal Data Information Acquisition Request”. In addition, if necessary, you can contact the e-mail address with the extension drbalinsalim@gmail.com or the telephone line +90 552 726 39 23.

Başvuru sırasında kimlik bilgilerinin teyidi için kimlik ibrazını talep etme hakkımız saklıdır.

Bu çerçevede yapacağınız başvurular en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu tür başvurular ücretsiz olup, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde muayenehanemiz/Salim Balın tarafından Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

METROPOL AVM B BLOK 18.
KAT NO: 282 ATAŞEHİR/İSTANBUL
Pzt-Per: 8:00 – 17:00
Cuma: 08:00 – 14:00
445+ İncelemeden 5/5 Yıldız
© 2023 OP. Dr. SALİM BALİM GENEL CERRAHİ | HER HAKKI SAKLIDIR
Bu web sitesinde belirtilen cerrahi operasyonlara ait bilgi, görüntü ve yorumlar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı, tedavi ve takip yöntemlerindeki karar hekiminiz tarafından verilecektir.
Linkedin Facebook pinterest Youtube rss heyecan instagram facebook-boş rss-boş Linkedin-boş pinterest Youtube heyecan instagram